MonetPay

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Netera Systems s.r.o., IČ: 242 26 726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238789, sídlem: Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen ,,společnost“ nebo ,,provozovatel“).

1) Společnost tímto jako správce osobních údajů v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu s platnou vnitrostátní právní úpravou informuje Klienty, návštěvníky či partnery webové stránky www.neterapay.eu o rozsahu, účelu a dobách trvání zpracování a uchování jejich osobních údajů a o právech z nařízení GDPR vyplývajících.

2) Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, přitom respektuje zásadu zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti.

3) Návštěvník a Klient či jakákoliv jiná osoba poskytující osobní údaje (např. Partner) jsou povinny Společnosti poskytnout pravdivé, přesné a úplné informace o své osobě a písemně informovat Společnost o jakékoliv změně poskytnutých informací.

4) Provozovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny; v této souvislosti se zejména zavazuje:

5) Klient bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje zabezpečeny způsobem, jenž je plně v souladu se zásadami ochrany osobních údajů stanovenými GDPR.

6) Provozovatel zpracovává osobní údaje klientů pouze v souladu s GDPR a právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje zpracovává pouze za stanovených účelem, v níže nezbytném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Klientem a dále po dobu nezbytně nutnou. Nejčastěji Provozovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu Klienta k následujícímu účelu: 

 • Plnění zákonné povinnosti (např. vedení účetnictví, zákon č. 253/2008 Sb. O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 370/2017 Sb. o platebním styku)

 • Plnění smluvní povinnosti (práva a povinnosti ze smluv)

 • Za účelem oprávněných zájmů společnosti (např. reklamační řízení, soudní uplatnění pohledávek).

7) Při zpracování nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování.

8) Osobní údaje klientů zpracovává Provozovatel v rozsahu klientem poskytnutých osobních údajů v rámci registrace na webových stránkách, zejména pak: jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, národnost, trvalý pobyt, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, místo podnikání, sídlo, kopie OP, kopie řidičského průkazu, kopie pasu, číslo bankovního účtu, IP adresa.

9) Prioritou Provozovatele je neposkytovat zpracovávané osobní údaje dalším osobám. Výjimku tvoří osoby:

 • Vykonávající svoji pravomoc, kdy osobní údaje jsou poskytovány za účelem plnění zákonných povinnosti,
 • Zajišťující výkon práva a orgány činné v trestním řízení či jiné úřady, které uplatňují zákon v rámci své pravomoci,
 • Správci, kterým jsou osobní údaje poskytovány za účelem plnění smluvních závazků (pojišťovny, banky atd.).
 • zpracovatelé, jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR a dalších právních předpisů a které poskytují vhodné záruky ochrany práv Klientů a Návštěvníků a jejich osobních údajů. Těmto subjektům, kterými jsou např. daňoví, účetní, právní, IT či marketingoví poradci Společnosti, však bude umožněn přístup k osobním údajům jen po nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, přičemž povinnost mlčenlivosti těchto zásad platí pro tyto subjekty obdobně. Seznam zpracovatelů poskytne Klientovi a Návštěvníkovi Společnost na vyžádání.
 • Subjektům, kde to ukládá právní předpis

10) Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění smluvních či zákonných povinností, především tedy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Společností a Klientem, maximálně však po dobu 10 let od zániku smluvního vztahu mezi Společností a Klientem. Po uplynutí dané doby Společnost do 14 dnů odstraní, tedy trvale zničí, veškeré osobní údaje Klienta a Návštěvníka na všech zařízeních a nosičích, s výjimkou případů, kdy jejich odstranění není možné, anebo kdy je jejich další uložení vyžadováno právními předpisy či oprávněnými zájmy provozovatele.

11) Klienti či jiné osoby, kteří poskytli Provozovateli své osobní údaje mají jakožto subjekty údajů zejména právo na:

 • Informace a přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • Opravu nepřesných údajů dle čl. 16 GDPR
 • Výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • Omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • Na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR
 • Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR
 • na odvolání souhlasu, a to v případě, že byl osobní údaj poskytnut na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

12) Práva mohou subjekty údajů uplatnit písemně na adrese sídla Provozovatele či emailem na podpora@neterapay.eu

13) Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud je přesvědčen, že byla jako práva porušena (www.uooz.cz).

 

V Praze dne 01. 02. 2019