MonetPay

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETERAPAY

I.DEFINICE POJMŮ

1.Společností NETERA nebo jen NETERA se rozumí společnost Netera Systems s.r.o., IČ: 242 26 726, se sídlem Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3, která je vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu ve smyslu ust. § 99 a násl. zákona č. 370/2017 Sb  ., o platebním styku (dále jen „ZoPS“), zapsaným v registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu vedeném Českou národní bankou (dostupnost na internetových stránkách České národní banky - www.cnb.cz). Netera vydává elektronické peníze a poskytuje platební služby dle ZoPS prostřednictvím platebního systému NeteraPay popsaného v textu níže.

2.Platebním systémem NeteraPay (platební brána) se rozumí souhrn softwarových a systémových řešení NETERY implementovaný na webových stránkách www.neterapay.eu umožňující provádění platebních transakcí v prostředí internetu nebo pomocí jiných elektronických prostředků, především prostřednictvím virtuální elektronické peněženky NeteraPay Wallet a elektronických kupónů NeteraPay Coupons.

3.Webovými stránkami se rozumí webové stránky Netery www.neterapay.eu.

4.Elektronickou peněženkou NeteraPay Wallet (Elektronická peněženka) se rozumí platební účet Klienta v Platebním systému NeteraPay, který Klient nabije zvolenou platební metodou a jehož prostřednictvím zadává platební příkazy a provádí bezhotovostní platby u Obchodníků.

5.Elektronickými kupóny NeteraPay Coupons (Elektronické kupóny) se rozumí předplacené elektronické kupóny s unikátním kódem, jejichž prostřednictvím provádí Klient platební transakce u Obchodníků.

6.Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy využívá služeb Elektronické peněženky NeteraPay Wallet a/nebo služeb Elektronických kupónů NeteraPay Coupons. Klient je držitelem elektronických peněz ve smyslu ust. § 1 písm. d) ZoPS, resp. uživatelem platebních služeb ve smyslu ust. § 1 písm. c) ZoPS. Pro vyloučení pochybností se Klientem rozumí taktéž Obchodník na základě smluvního vztahu mezi Klientem a Obchodníkem.

7.Obchodníkem se rozumí právnická nebo fyzická osoba odlišná od Netery a Klienta, kterému Klient poskytuje prostřednictvím Platebního systému NeteraPay úhradu za poskytnuté zboží nebo služby na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi Klientem a Obchodníkem.

8.Smlouvou se rozumí smlouva mezi Neterou a Klientem o poskytování služeb Elektronické peněženky a/nebo smlouva mezi Neterou a Klientem o vydání Elektronických kupónů ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek.

9.Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) se rozumí tyto podmínky, které upravují vznik i zánik Smlouvy mezi Neterou a Klientem, a dále závazky obou stran. Vydavatelem těchto VOP je Netera.

10.Sazebníkem poplatků se rozumí sazebník náhrad a poplatků spojených s provozováním Platebního systému NeteraPay vydaný Neterou.

11.Platební transakcí se rozumí platební služby v souvislosti s Elektronickou peněženkou a Elektronickými kupóny, zejm. navýšení a snížení zůstatku při nabíjení a vybíjení Elektronické peněženky, platby prostřednictvím Elektronických kupónů či zpětná výměna Elektronických peněz.

12.Elektronickými penězi se rozumí ve smyslu ust. § 4 ZoPS peněžní hodnota, která:

 • představuje pohledávku vůči společnosti Netera
 • je uchovávána elektronicky
 • je vydávána proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a
 • je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal (tj. společností Netera).

13.Vydáním Elektronických peněz se rozumí výměna bezhotovostních peněžních prostředků poukázaných Klientem, jejichž příjemcem je Netera, za Elektronické peníze ve výši odpovídající jmenovité hodnotě poukázaných peněžních prostředků. K vydání Elektronických peněz dochází zakoupením Elektronických kupónů NeteraPay Coupons s unikátním číselným kódem.

14.Platbou Elektronickými penězi se rozumí provedení úhrady za zboží/služby u Obchodníků prostřednictvím Elektronických kupónů.

15.Zpětnou výměnou Elektronických peněz se rozumí výměna Elektronických peněz za bankovky, mince nebo bezhotovostní peněžní prostředky ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vyměňovaných Elektronických peněz provedená Neterou na žádost Klienta.

16.Zákonem o platebním styku (ZoPS) se rozumí zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

17.AML se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

18.Zákonem o ochraně osobních údajů se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19.GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

20.Pravidly ochrany soukromí se rozumí způsob nakládání s osobními údaji a zabezpečení jejich ochrany v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, resp. s GDPR. Pravidla ochrany soukromí naleznete ZDE.

21.Bezpečnostními pravidly se rozumí soubor pravidel, která definují seznam zboží, služeb nebo činností, jejichž obchodování je zakázáno nebo podléhá zvláštním ustanovením či předpisům (tzv. rizikové komodity). Klient je povinen se Bezpečnostními pravidly řídit. Bezpečnostní pravidla naleznete ZDE.

 

II.PŮSOBNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.Tyto VOP stanovují pravidla využívání Platebního systému NeteraPay včetně pravidel využívání Elektronické peněženky NeteraPay Wallet a Elektronických kupónů NeteraPay Coupons.

 

ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA

III.ZŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ PENĚŽENKY (PLATEBNÍHO ÚČTU KLIENTA)

 1. Pro zřízení Elektronické peněženky je nezbytné vyplnit registrační údaje Klienta (jméno, příjmení, rodné číslo, případně datum a místo, narození, pohlaví, národnost, adresu trvalého pobytu, kopii průkazu totožnosti, kopii podpůrného dokladu, číslo bankovního účtu Klienta, kopii výpisu z bankovního účtu, email, telefon) do registračního formuláře na webových stránkách a odsouhlasit tyto VOP. Následně je nutné, aby Klient podstoupil identifikaci dle čl. XII VOP.
 2. K uzavření smlouvy mezi Neterou a Klientem dochází v okamžiku vyplnění registračních údajů a odsouhlasení těchto VOP. Smlouva se uzavírá vždy na žádost Klienta a uzavírá se na dobu neurčitou.

3.Po dokončení identifikace je Klientovi zpřístupněn platební účet Klienta a Elektronická peněženka. Netera zašle Klientovi emailovou zprávu, v níž jej informuje o zřízení a aktivaci Elektronické peněženky. V emailové zprávě obdrží Klient přístupové údaje k Elektronické peněžence a aktuální VOP.

4.Smluvní vztah mezi Neterou a Klientem se kromě těchto VOP řídí též Sazebníkem poplatků. Odsouhlasením těchto VOP Klient schvaluje rovněž Sazebník poplatků.

 

IV.POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉ PENĚŽENKY

1.Klient může mít v rámci Platebního systému NeteraPay zřízenu pouze jednu Elektronickou peněženku.

2.Elektronická peněženka je vedena pouze v české měně.

3.Zůstatek v Elektronické peněžence může Klient navýšit pomocí těchto platebních metod:

 • Bankovní převod (převod mezi bankami)
 • Bankovní převod expresní (převod v rámci jedné banky)
 • Platba kartou online
 • Mobilní platba Monetpay
 • Uplatnění NeteraPay kupónu

(dále také jako „Kanály nabíjení“).

4.Při navýšení zůstatku Elektronické peněženky některým z Kanálů nabíjení si Netera vyhrazuje právo učinit převáděné finanční prostředky pro Klienta disponibilní až v okamžiku, kdy tyto prostředky skutečně obdrží od poskytovatelů platebních metod. Prostředky připsané do Elektronické peněženky Klienta může Netera z Elektronické peněženky opět odepsat, jestliže převáděné prostředky neobdrží od poskytovatelů platebních metod v obvyklé lhůtě. V takovém případě Netera sníží Klientovi zůstatek v jeho Elektronické peněžence o částku prostředků, které Netera neobdržela. Pokud však nebude zůstatek v Elektronické peněžence Klienta pro tento účel dostatečný, vyhrazuje si Netera právo nárokovat u Klienta zaplacení těchto prostředků v odpovídající výši. S tímto postupem je Klient srozuměn a souhlasí s ním.

5.Prostřednictvím zůstatku v Elektronické peněžence provádí Klient platby u Obchodníků (úhrada za služby/zboží). Klient může rovněž zažádat o vyplacení prostředků ze svého platebního účtu klienta (Elektronické peněženky) na bankovní účet či o převod prostředků na jiný ověřený platební účet klienta.

6.Klient může zobrazit zůstatek ve své Elektronické peněžence, jakož i historii provedených platebních transakcí, ve své osobní sekci na webových stránkách. Zůstatek v Elektronické peněžence není úročen.

 

V.REZERVA V ELEKTRONICKÉ PENĚŽENCE

1.Netera si vyhrazuje právo stanovit Klientovi v Elektronické peněžence rezervu.

2.Výši rezervy může Netera stanovit kdykoliv svým rozhodnutím, a to konkrétní částkou nebo procentem z objemu finančních prostředků připsaných do Elektronické peněženky za určité předcházející období, případně kombinací obou těchto způsobů.

3.Netera stanovení rezervy a její výše včetně jakýchkoliv budoucích změn Klientovi oznámí zasláním informací na jeho email.

4.Netera konstatuje, že rezerva slouží k zajištění jakýchkoliv jejích pohledávek za Klientem nebo jakýchkoliv pohledávek, které za Klientem může mít třetí osoba.

5.Rezerva znamená, že určitá část zůstatku v Elektronické peněžence (dle rozhodnutí Netery) nemůže být Klientem použita.

6.Klient možnost stanovení rezervy schvaluje uzavřením Smlouvy a zadáním první platební transakce z Elektronické peněženky po využití tohoto oprávnění ze strany Netery.

7.Netera si vyhrazuje právo požadovat po Klientovi navýšení zůstatku v Elektronické peněžence za účelem splnění požadavku na stanovení rezervy.

 

VI.PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÉ PENĚŽENKY

1.Klient je povinen používat svou Elektronickou peněženku tak, aby neohrozil bezpečnost používání Elektronické peněženky, především aby dodržoval pravidla bezpečného chování v prostředí internetu a nesděloval nikomu své přístupové údaje ke své Elektronické peněžence.

2.Klient je povinen neprodleně oznámit Neteře, že došlo k prozrazení jeho přístupových údajů k Elektronické peněžence nebo že toto riziko reálně hrozí. Současně je povinen změnit stávající přístupové heslo.

3.Klient je povinen neprodleně oznámit Neteře podezření na protiprávní či jiné nedovolené jednání v souvislosti s Platebním systémem NeteraPay nebo chybné chování Platebního systému NeteraPay.

4.Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že nese výlučnou odpovědnost za platby jím chybně zadané a v důsledku toho Neterou provedené, a dále za platby zadané jinou osobou než Klientem, která se přihlásila do jeho Elektronické peněženky, pokud neprokáže, že přístupové údaje k jeho Elektronické peněžence byly zpřístupněny neoprávněné osobě nikoliv jeho zaviněním.

5.Klient nese odpovědnost za škodu, která mu vznikla tím, že neprovedl včas opatření k nápravě závadného nebo ohrožujícího stavu, zejména tím, že neučinil potřebná oznámení Neteře nebo orgánům činným v trestním řízení.

6.Klient je povinen aktualizovat své osobní nebo identifikační údaje, a to neprodleně poté, co došlo k jejich změně.

7.V případě, že v Elektronické peněžence Klienta není dostatečný zůstatek pro odepsání prostředků, které je Netera povinna vrátit v důsledku zrušení nebo neprovedení platební transakce, nebo které mají být strženy z Elektronické peněženky Klientovi na základě těchto VOP, či z jiného oprávněného důvodu, je Klient povinen navýšit zůstatek ve své Elektronické peněžence tak, aby bylo možné platební transakce provést. V případě, že Klient tuto povinnost nesplní ani poté, co bude Neterou vyzván, je Netera oprávněna činit právní kroky k vymožení této povinnosti. Náhrada nákladů, která Neteře v této souvislosti vznikne, pak jde zcela k tíži Klienta.

8.Klient je povinen dodržovat technická pravidla a pokyny Netery ve vztahu k Platebnímu systému NeteraPay a dodržovat je včetně jejich průběžných změn. Pokud Klient tato pravidla či pokyny poruší, nenese Netera odpovědnost za jakoukoli škodu.

9.Klient bere na vědomí a souhlasí, že je povinen Neteře nahradit veškerou škodu, která jí vznikne jeho protiprávním jednáním nebo jednáním v rozporu s těmito VOP nebo Bezpečnostními pravidly, a to včetně smluvních pokut nebo jiných sankcí, které mohou být Neteře v této souvislosti uloženy.

 

ELEKTRONICKÉ KUPÓNY

VII.VYDÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

1.Elektronické kupóny představují elektronické peníze ve smyslu § 4 ZoPS. Vydáním Elektronických peněz se rozumí výměna bezhotovostních peněžních prostředků poukázaných Klientem, jejichž příjemcem je NETERA, za Elektronické peníze ve výši odpovídající jmenovité hodnotě poukázaných peněžních prostředků. Elektronické peníze jsou vydány v okamžiku, kdy Klient obdrží do své emailové schránky Elektronický kupón s unikátním vícemístným číselným kódem. 

2.Elektronické kupóny zakoupí Klient prostřednictvím aplikace umístěné na webových stránkách. Elektronické kupóny mohou zakoupit pouze registrovaní Klienti. Registrace se provádí na webových stránkách zadáním požadovaných registračních údajů (emailová adresa a heslo) a odsouhlasením těchto VOP.

3.Klient si vybere hodnotu kupónu a vygeneruje žádost o kupón v dané hodnotě. Klient uhradí Elektronický kupón pomocí platební metody, kterou si zvolí. Úhradu za Elektronický kupón lze provést bankovním převodem, bankovním převodem expresním (převod v rámci jedné banky), online platbou kartou či mobilní platbou Monetpay.

4.Po dokončení úhrady Elektronického kupónu obdrží Klient do své emailové schránky Elektronický kupón s unikátním vícemístným číselným kódem (dále jen „číselný kód“). Seznam zakoupených kupónů s číselnými kódy je klientovi k dispozici v osobní sekci Klienta na webových stránkách.

5.K uzavření Smlouvy mezi Neterou a Klientem o vydání Elektronických kupónů dochází v okamžiku vyplnění emailu, hesla a odsouhlasení těchto VOP. Smlouva se uzavírá vždy na žádost Klienta a uzavírá se na dobu neurčitou.

6.Smluvní vztah mezi Neterou a Klientem se kromě těchto VOP řídí též Sazebníkem poplatků. Odsouhlasením těchto VOP Klient schvaluje rovněž Sazebník poplatků.

 

VIII.PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ

 1. Prostřednictvím Elektronických kupónů (elektronických peněz) provádí Klient platební transakce u Obchodníků. Klient zadá číselný kód příslušného kupónu do platební brány (aplikace) umístěné na webových stránkách konkrétního Obchodníka; tím dojde k šifrovanému přenosu dat a kontrole číselného kódu s databází Netery (ověření platnosti číselného kódu a hodnoty daného kupónu). Okamžikem zadání číselného kódu do platební brány Obchodníka dává Klient souhlas s provedením dané platební transakce, přičemž tímto rovněž dochází k přijetí platebního příkazu.
 2. Klient bere na vědomí, že Elektronický kupón se po provedení platby deaktivuje, a to i v případě, že na něm ještě zůstal finanční zůstatek (nebyla vyčerpána celá hodnota kupónu). Je v zájmu Klienta generovat Elektronické kupóny na přesnou částku, kterou se chystá zaplatit. Kupón nelze využít opakovaně.
 3. Klient a/nebo jakákoli třetí osoba není oprávněna prodávat nebo nabývat Elektronické kupóny nebo číselné kódy kupónů přes neautorizované internetové platformy nebo jakýmkoli způsobem s číselnými kódy kupónů nebo s Elektronickými kupóny samotnými obchodovat.
 4. Elektronické peníze jsou vydávány pouze v české měně.
 5. Elektronické peníze nejsou úročeny.

 

IX.ZPĚTNÁ VÝMĚNA ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

1.Klient může kdykoliv provést zpětnou výměnu zakoupených a dosud nepoužitých Elektronických kupónů. Klient bere na vědomí, že zpracování příkazu k provedení zpětné výměny zpravidla trvá 1 pracovní den, avšak ve výjimečných případech může trvat až 7 kalendářních dnů od zadání příkazu k provedení zpětné výměny.

2.Zpětná výměna Elektronických peněz podléhá poplatku za zpětnou výměnu ve výši 150 Kč. Nárok Netery na úhradu poplatku za zpětnou výměnu může být započten proti nároku Klienta na vydání prostředků v rámci zpětné výměny Elektronických peněz. V případě, že nárok Netery nebyl uspokojen započtením, je Klient povinen poplatek za zpětnou výměnu uhradit na základě výzvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího doručení.

3.Klient bere na vědomí, že před provedením zpětné výměny elektronických peněz v částce 100 EUR a vyšší je Klient v souladu s požadavky AML povinen podstoupit identifikaci dle čl. XII VOP. Do okamžiku úspěšného provedení identifikace není Netera s realizací zpětné výměny v prodlení.

 

X.LIMITY PLATEB ELEKTRONICKÝMI PENĚZI

 1. Registrovaní Klienti mohou v jednom kalendářním měsíci zakoupit Elektronické kupóny v maximální hodnotě 250 EUR a současně provést platby u Obchodníků prostřednictvím Elektronických kupónů v maximální výši 250 EUR (dále jen „měsíční limity“). Jakmile dojde k překročení měsíčních limitů, je Klient povinen podstoupit identifikaci dle čl. XII VOP.
 2. Do doby dokončení identifikace Klienta nemůže Klient využívat Elektronické kupóny, jejichž nákupem či uplatněním by došlo k překročení měsíčních limitů. Po úspěšném provedení identifikace Klienta může Klient nakupovat a uplatňovat Elektronické kupóny bez finančního omezení.
 3. Netera si vyhrazuje právo stanovit pro platební transakce s elektronickými penězi i jiné transakční a objemové limity.

 

 

XI.PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KUPÓNŮ

 1. Klient je povinen dodržovat pravidla bezpečného chování v prostředí internetu, uchovávat číselné kódy kupónů v bezpečí a chránit je před zpřístupněním třetím osobám.
 2. Klient je povinen neprodleně oznámit Neteře podezření na protiprávní či jiné nedovolené jednání v souvislosti s Platebním systémem NeteraPay nebo chybné chování Platebního systému NeteraPay.
 3. Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že nese výlučnou odpovědnost za platby jím chybně zadané a v důsledku toho Neterou provedené, a dále za platby zadané jinou osobou než Klientem, která použila číselné kódy kupónů zakoupených Klientem, pokud neprokáže, že číselné kódy byly zpřístupněny neoprávněné osobě nikoliv jeho zaviněním.
 4. Klient nese odpovědnost za škodu, která mu vznikla tím, že neprovedl včas opatření k nápravě závadného nebo ohrožujícího stavu, zejména tím, že neučinil potřebná oznámení Neteře nebo orgánům činným v trestním řízení.
 5. Klient je povinen aktualizovat své osobní nebo identifikační údaje, a to neprodleně poté, co došlo k jejich změně.
 6. Klient je povinen dodržovat technická pravidla a pokyny Netery ve vztahu k Platebnímu systému NeteraPay. Pokud Klient tato pravidla či pokyny poruší, nenese Netera odpovědnost za jakoukoli škodu.
 7. Klient bere na vědomí a souhlasí, že je povinen Neteře nahradit veškerou škodu, která jí vznikne jeho protiprávním jednáním nebo jednáním v rozporu s těmito VOP nebo Bezpečnostními pravidly, a to včetně smluvních pokut nebo jiných sankcí, které mohou být Neteře v této souvislosti uloženy.

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

XII.IDENTIFIKACE KLIENTA DLE AML

 1. Netera je finanční institucí ve smyslu AML a je povinna plnit povinnosti ve vztahu ke Klientům dle příslušných ustanovení AML, zejm. provádět identifikaci Klientů ve smyslu § 7 AML a ve stanovených případech rovněž kontrolu Klientů dle § 9 AML.
 2. Klient postupuje při provádění identifikace dle pokynů na webových stránkách. Identifikace může proběhnout za fyzické přítomnosti Klienta nebo vzdáleně online bez fyzické přítomnosti Klienta.
 3. Je-li k využívání služeb Platebního systému NeteraPay nutná identifikace Klienta dle AML, dochází k aktivaci služeb až okamžikem dokončení identifikace klienta. Do té doby je využívání služeb omezeno.
 4. V případě, že klient v rámci identifikace uhradil ověřovací platbu ze svého bankovního účtu, zůstávají takto uhrazené finanční prostředky Klientovi k dispozici k využití v rámci služeb Platebního systému NeteraPay (jako zůstatek v Elektronické peněžence).
 5. Netera si vyhrazuje právo kdykoliv i nad rámec situací uvedených v těchto VOP vyzvat Klienta k provedení identifikace či požadovat předložení dalších identifikačních údajů nebo dokladů, je-li toho třeba ke splnění jejích povinností dle příslušných ustanovení AML.

 

XIII.ZALOŽENÍ, POUŽÍVÁNÍ A ZRUŠENÍ PLATEBNÍHO ÚČTU OBCHODNÍKA

1.Netera a Obchodník uzavírají samostatnou smlouvu o spolupráci a zajišťování platebních transakcí (dále jen „Smlouva o spolupráci“), na základě které je Obchodníkovi založen platební účet Obchodníka v rámci Platebního systému NeteraPay.

2.Podmínky založení, používání a zrušení Platebního účtu Obchodníka jsou upraveny Smlouvou o spolupráci.

 

XIV.SAZEBNÍK POPLATKŮ

1.Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že služby nabízené v rámci Platebního systému NeteraPay mohou podléhat poplatkům dle Sazebníku poplatků a že je Klient povinen tyto poplatky zaplatit.

2.Netera vydává Sazebník poplatků za účelem úpravy náhrady nákladů a poplatků spojených s provozováním Platebního systému NeteraPay. Netera má právo jednostranně měnit Sazebník poplatků, s čímž Klient vyslovuje svůj výslovný souhlas. Změna Sazebníku poplatků se řídí stejnými pravidly jako změna těchto VOP.

3.Sazebník poplatků je uveřejněn na webových stránkách.

4.Odsouhlasením těchto VOP Klient dává Neteře pokyn, aby si náhrady a poplatky podle Sazebníku poplatků strhla ze zůstatku Elektronické peněženky Klienta, příp. započetla proti nároku Klienta na vydání prostředků v rámci zpětné výměny Elektronických peněz dle čl. IX VOP. V případě, že nárok Netery nebude takto uspokojen, je Klient povinen tuto náhradu nebo poplatek v celé výši uhradit na základě výzvy Netery.

5.V případě zavedení nové platební metody, která není uvedena v aktuálně účinném Sazebníku poplatků, dává Klient souhlas s poplatky tím, že platební metodu poprvé použije za předpokladu, že byl s těmito poplatky předem seznámen.

4.Individuální dohoda mezi Neterou a Klientem má přednost před úpravou v Sazebníku poplatků.

5.Netera si vyhrazuje právo poskytnout slevu z poplatků uvedených v Sazebníku poplatků. Sleva je účinná okamžikem stanoveným v oznámení o poskytnutí slevy.  

 

XV.MOŽNÉ OMEZENÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB NETERAPAY

1.Netera konstatuje, že rozsah ani dostupnost platebních metod v rámci poskytování služeb NeteraPay nejsou zaručeny, pokud nebylo výslovně sjednáno jinak.

2.Klient bere na vědomí, že poskytovatelé jednotlivých platebních služeb, a to zejména v případě platebních služeb poskytovaných prostřednictvím platebních karet, mohou být oprávněni kdykoliv požadovat, aby Netera přestala ve vztahu k Elektronické peněžence či Elektronickým kupónům poskytovat takovou platební službu. V takovém případě je Netera povinna Klientovi neprodleně poskytování služby přerušit, což Klient bere na vědomí a výslovně s tím souhlasí.

3.Netera je oprávněna v odůvodněných případech v nezbytném rozsahu a s okamžitou účinností ukončit, přerušit či omezit poskytování služeb ve vztahu k Elektronické peněžence či Elektronickým kupónům. Uvedené platí především tehdy, pokud Netera získá podezření na protiprávní jednání, a to zejména používání Elektronické peněženky či Elektronických kupónů v rozporu s těmito VOP, neautorizovaného použití Elektronické peněženky či Elektronických kupónů nebo při porušení Bezpečnostních pravidel. Následné obnovení služeb je podmíněno odstraněním těchto nedostatků, resp. jejich vysvětlením a objasněním.

4.Netera je oprávněna přerušit nebo omezit poskytování služeb na nezbytně nutnou dobu při úpravách, údržbě či opravách Platebního systému NeteraPay, jehož dostupnost je podmínkou poskytování služeb Klientovi, nebude-li mezi Neterou a Klientem dohodnuto jinak. V takovém případě je Netera povinna Klienta předem informovat o důvodech a době trvání přerušení či omezení poskytování služeb. Přerušení nebo omezení poskytování služeb v takovém případě se nepovažuje za porušení smluvních závazků ze strany Netery a nemá vliv na žádné další povinnosti smluvních stran.

5.Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že výkon oprávnění Netery dle tohoto článku VOP nezakládá žádný jeho nárok na náhradu škody.

 

XVI.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI NETERY

1.Netera neodpovídá Klientovi za škodu, která mu případně vznikla v důsledku ztráty hesla nebo jiných přístupových údajů k jeho Elektronické peněžence nebo do jeho osobní sekce na webových stránkách.

2.Netera je povinna archivovat veškeré doklady dokumentující uskutečnění platební transakce v rámci Platebního systému NeteraPay minimálně po dobu pěti let ode dne uskutečnění platební transakce.

3.Netera je oprávněna provádět systémová, technologická, bezpečnostní a jiné vylepšování služeb Platebního systému NeteraPay, což Klient bere na vědomí.

4.Netera je povinna provést systémová, technologická, bezpečností a jiné vylepšení služeb Platebního systému NeteraPay, pokud k tomu bude zavázána právními předpisy nebo ujednáními vyplývajícími ze smluvních závazků s poskytovateli platebních metod nebo na základě povinnosti smluvně převzaté v souvislosti se zajišťováním služeb Platebního systému NeteraPay.

5.V případě, kdy bude Neteře oprávněnou osobou nebo orgánem veřejné moci nařízeno, aby finanční prostředky Klienta svěřené jí Klienty k přeměně na elektronické peníze a za účelem provedení platební transakce převedla nebo poukázala za účelem splnění dluhu nebo jiné povinnosti (zejména se jedná o exekuční nebo insolvenční řízení ve vztahu ke Klientovi) považuje se doručení takového nařízení za žádost Klienta o vyplacení zůstatku Elektronické peněženky, resp. zpětnou výměnu elektronických peněz v rozsahu určeném tímto nařízením a pohledávka Klienta za Neterou z tohoto důvodu se stává splatnou. Klient v takovém případě bez dalšího vyslovuje svůj souhlas s tím, aby byly finanční prostředky poukázány dle pokynu oprávněné osoby nebo orgánu veřejné moci. Převedením nebo poukázáním finančních prostředků dle pokynu oprávněné osoby nebo orgánu veřejné moci se Netera zprošťuje v rozsahu plnění takto vyplaceného své povinnosti vůči Klientovi.

 

XVII.UKONČENÍ SMLOUVY

1.Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů s dvouměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet měsícem následujícím po doručení výpovědi Smlouvy Neteře. Výpovědí Smlouvy se stávají splatnými všechny závazky Klienta vůči Neteře.

2.V případě, že je Klient spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má Klient právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy za předpokladu, že nedošlo ke splnění Smlouvy. Pokud Klient odstoupí od Smlouvy, je povinen zaplatit Neteře částku za do té doby poskytnuté služby dle Sazebníku poplatků.  

3.Netera je oprávněna Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů s dvouměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet měsícem následujícím po doručení výpovědi Klientovi.

4.Netera má  právo od Smlouvy odstoupit v případě, kdy Klient poruší tyto VOP zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně.  

5.Ukončením Smlouvy o poskytování služeb Elektronické peněženky dochází ke zrušení Elektronické peněženky. Ke dni ukončení Smlouvy Netera automaticky provede výplatu zůstatku v Elektronické peněžence, a to za následujících podmínek:

 • disponibilní i minimální zůstatek v Elektronické peněžence jsou vyplaceny ihned,
 • část zůstatku v Elektronické peněžence rovnající se součtu částek převáděných prostředků, které však Netera ještě neobdržela a nejsou tak disponibilní, je vyplacena až v okamžiku, kdy tyto prostředky Netera obdrží,
 • v ostatních případech, kdy je určitá částka zůstatku v Elektronické peněžence nedisponibilní na základě těchto VOP nebo na základě právního předpisu, dojde k vyplacení zůstatku bezprostředně poté, kdy odpadne důvod, pro který se taková částka stala nedisponibilní.

6.Při ukončení Smlouvy o vydání Elektronických kupónů provede Netera zpětnou výměnu zakoupených a nevyužitých Elektronických kupónů na žádost Klienta, a to za podmínek stanovených v čl. IX VOP.

 

XVIII.ZMĚNY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.Netera má právo jednostranně měnit tyto VOP za podmínek níže stanovených. Klient tomu rozumí a souhlasí s tím.

2.Pokud Netera změní VOP, informuje Klienta prostřednictvím emailové zprávy, která bude obsahovat odkaz na nové VOP, které si může Klient vytisknout nebo uložit v elektronické podobě.

3.V případě, že Klient nesouhlasí se změnou VOP, má právo Smlouvu přede dnem, kdy má změna VOP nabýt účinnosti, vypovědět bez výpovědní lhůty. Smlouva tak zanikne ke dni účinnosti změny VOP. V opačném případě, tedy pokud Klient Smlouvu nevypoví, má se za to, že se změnou VOP souhlasí a že souhlasí s tím, aby se Smlouva řídila novými VOP ode dne jejich účinnosti.

4.VOP jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na webových stránkách.

 

XIX.REKLAMACE

1.Klient je oprávněn reklamovat chybně provedené platební transakce prostřednictvím Elektronické peněženky či Elektronických kupónů nebo jiné mimořádné události v souvislosti s provozem Platebního systému NeteraPay ve lhůtě 3 měsíců od skutečnosti, která je předmětem reklamace.

2.Klient zašle oznámení o reklamaci na e-mail: podpora@neterapay.eu

3.Netera je povinna sdělit stanovisko k uplatněné reklamaci do 30 dnů od jejího obdržení, a to na e-mailovou adresu Klienta.

4.Netera je povinna v případě oprávněné reklamace přijmout a provést nápravná opatření.

 

XX.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Během trvání Smlouvy má Klient právo získat od Netery na vyžádání obsah Smlouvy a další informace dle ust. § 134 až 139 ZoPS, případně dle dalších právních předpisů.

2.Smlouva se řídí českým právním řádem, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ZoPS, AML. V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a donucujícími ustanoveními právních předpisů mají přednost donucující ustanovení právních předpisů.

3.V případě, že Klient není občanem České republiky, souhlasí s tím, aby se smluvní vztah mezi ním a Neterou řídil právním řádem České republiky. Místem plnění podle Smlouvy je sídlo Netery v České republice, smluvní vztah se řídí místem plnění. Služby podle Smlouvy a těchto VOP jsou poskytovány v České republice, kde rovněž zřízen a provozován Platební systém NeteraPay.

4.Klient není oprávněn převést či postoupit jakákoliv práva či pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Netery.

5.Částkami uvedenými v těchto VOP v eurech se rozumí odpovídající hodnota v jakékoliv měně stanovená podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou a platného pro den, ve kterém dochází k nákupu, uplatnění či zpětné výměně Elektronických kupónů; pokud tento kurz ještě není v tomto dni k dispozici, použije se kurz platný pro předchozí den.

6.Jestliže Klient provozuje na základě příslušného oprávnění podnikatelskou činnost v prostředí internetu za účelem prodeje zboží nebo poskytování služeb a jestliže používá služby Platebního systému NeteraPay v souvislosti s touto činností, nepoužijí se na něj ustanovení právních předpisů nebo těchto VOP na ochranu spotřebitele. Používá-li Klient služby Platebního systému NeteraPay v souvislosti s podnikatelskou činností, je povinen doložit do jednoho týdne, že je drobným podnikatelem ve smyslu ZoPS. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, platí, že drobným podnikatelem není.

7.Ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je vyloučena aplikace ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a Netera i Klient souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

8.Ukáže-li se některé ustanovení Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv takové vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně dle § 576 občanského zákoníku.

9.V případě rozporů mezi těmito VOP a dalšími pravidly, které upravují používání Platebního systému NeteraPay, má přednost úprava obsažená v těchto VOP, pokud není výslovně uvedeno jinak.

10.Klient vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Netera svá práva a povinnosti ze Smlouvy převedla na jinou osobu. V takovém případě je Netera povinna Klienta neprodleně informovat.

11.Důkazem o obsahu Smlouvy jsou Klientem zadané údaje v souvislosti s používáním služeb Platebního systému NeteraPay a jejich záznam uložený v Platebním systému NeteraPay.

12.Veškerá korespondence související s touto Smlouvou bude zasílána elektronickou poštou na kontaktní emailové adresy Netery: podpora@neterapay.eu a Klienta, přičemž obě strany tento způsob korespondence považují za vyhovující, spolehlivý a účelný. Pouze v případě, kde donucující právní předpisy vyžadují doručení oznámení nebo jiné písemnosti poštou nebo jiným způsobem, budou Netera a Klient mezi sebou komunikovat požadovaným způsobem.

13.Kontaktní e-mailovou adresou Klienta je emailová adresa evidovaná v Platebním systému NeteraPay a Klient je odpovědný za to, že jeho emailová adresa bude po celou dobu trvání smluvního vztahu funkční a bude možno na ni zasílat elektronickou poštu. Netera nenese odpovědnost v případech, kdy Klient neudržuje svou emailovou adresu funkční nebo kdy pravidelně nekontroluje přijaté e-mailové zprávy a včas na ně nereaguje.

14.Klient se zavazuje nepředat a nezpřístupnit bez výslovného souhlasu Netery nebo bez zákonných důvodů třetím osobám informace o sjednaných obchodních a smluvních podmínkách, jakož ani jiné informace týkající se obchodních aktivit Netery, obchodních nebo technologických postupů a know-how, pokud je Klient v průběhu smluvního vztahu získá. To platí taktéž o informacích a postupech či zabezpečení Platebního systému NeteraPay. Klient se dále zavazuje zabránit zpřístupnění softwarového vybavení Platebního systému NeteraPay třetím osobám. Tyto povinnosti Klienta trvají i po skončení smluvního vztahu s Neterou.

15.Netera se zavazuje nepředat a nezpřístupnit bez souhlasu Klienta nebo zákonných důvodů třetím osobám informace o Klientovi, které získala v souvislosti s touto Smlouvou nebo jejím plnění. Tím však není dotčeno plnění oznamovacích nebo informačních povinností vůči orgánům veřejné moci na základě právních předpisů.  

16.Se spory, které případně vzniknou mezi Neterou a Klientem při používání služeb Platebního systému NeteraPay, se Klient může obrátit na Finančního arbitra České republiky (podle zákona č. 229/2002 Sb.) se sídlem na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Právo Klienta obrátit se na soud tím není dotřeno, přičemž spory ze Smlouvy se projednávají a rozhodují před soudy v České republice. Spory mezi Neterou a Klientem mohou být řešeny také prostřednictvím mediace dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů.

17.Orgánem dohledu nad činností Netery je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Na tento orgán se Klient může obrátit se svou stížností.

18.Uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje, že mu byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty veškeré potřebné předsmluvní informace důležité pro jeho rozhodnutí uzavřít Smlouvu, že se s těmito VOP seznámil s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy, že obsah těchto VOP je pro něj určitý a srozumitelný a že jsou mu veškerá práva a povinnosti plynoucí Klientovi z tohoto smluvního vztahu jasná a zřejmá a rozumí jim.

19.Pokud Klient provedl svou registraci v Platebním systému NeteraPay v období před nabytím účinnosti těchto VOP, souhlasí s tím, aby Smlouva vznikla a práva a povinnosti ze Smlouvy se řídily VOP účinnými ke dni uzavření Smlouvy s tím, že dnem nabytí účinnosti nových VOP se Smlouva řídí těmito novými VOP.

20.VOP nabývají účinnosti dnem 01. 02. 2019.

 

V Praze dne 31. 01. 2019                                                                                            Netera Systems s.r.o.